Durant el curs 2017-2018, la Taula de Salut Comunitària, per mitjà del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, va elaborar la DIAGNOSI DE SALUT COMUNITÀRIA DE LA CIUTAT DE VIC, punt de partida del Pla de Salut Local. L’objectiu de la diagnosi era comptar amb un document objectiu, de qualitat i fidedigne de la realitat de la ciutat.


La diagnosi consta de dues parts. La part quantitativa està organitzada en 11 categories diferents i un total de 116 indicadors que han estat recollits gràcies a la col·laboració i implicació de diversos serveis i organitzacions de la ciutat i comarca.

 

Pel que fa a la part qualitativa de la diagnosi, es va convidar a la ciutadania a formar part de diversos grups de discussió amb l’objectiu d’opinar, debatre i compartir sobre la salut comunitària de Vic. Aquestes dades han van permetre recollir i conèixer quins determinants socio-sanitaris de la ciutat de Vic afavoreixen i deterioren el benestar dels veïns i veïnes.

 

L’anàlisi de resultats i conclusions d’ambdues parts (quantitativa i qualitativa) es van presentar a la ciutadania i persones professionals el 16 d’octubre de 2018. El mateix dia es va fer una priorització dels reptes detectats tècnicament des de la Taula de Salut Comunitària amb l’objectiu d’establir els àmbits d’actuació prioritaris amb els quals començar a treballar a partir del curs 2018-2019.