Després de 5 anys de Projecte ICI a Vic, s’ha realitzat una avaluació global del Procés Comunitari amb l’objectiu d’analitzar, de manera participada, el que ha generat fins al moment per tal d’extreure conclusions que aportin informació d’utilitat i elements d’interès pel territori, que l’ajudin i l’orientin per continuar i millorar el procés comunitari, base per la millora de la convivència intercultural.

A continuació s’exposen les fites i resultats aconseguits al llarg d’aquests cinc anys, espais de treball, projectes realitzats i dinàmiques establertes, etc. Per a fer-ho s’ha utilitzat informació disponible en memòries, plans de treball, impactes de premsa, fulles informatives, etc. i també s’ha realitzat una avaluació subjectiva per recollir la visió i opinions dels tres protagonistes de la comunitat (representats polítics, professionals i ciutadania).